Legislaţia aplicabilă domeniului de activitate

 • Ordonanța Guvernului nr. 84 din 30 august 2001 – privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, actualizată;
 • Legea nr. 119 din 16 octombrie 1996 – cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 64 din 26 ianuarie 2011 – pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă;
 • Ordonanța de Urgență nr. 97 din 14 iulie 2005 – privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată;
 • Hotarărea Guvernului 1.375 din 4 octombrie 2006 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 – privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 7 din 18 februarie 2004 – privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Regulament (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 – privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) (Text cu relevanţă pentru SEE).
 • Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 – privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare  a Directivei 95/46/CE Regulamentul general privind protecţia datelor;
 • Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 – privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 – privind reglementarea activităţii de soluţionare a petitiilor;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 41 din 30 ianuarie 2003 – privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, actualizată;
 • Hotărârea Guvernului nr. 220 din 16 februarie 2006 – pentru aprobarea Normelor de lucru privind procurarea şi transmiterea în străinătate a certificatelor şi extraselor de pe actele de stare civilă, precum şi a datelor cu privire la domiciliul şi reşedinţa unor persoane, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 781 din 25 iulie 2002 – privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu;
 • Hotărârea Guvernului nr. 585 din 13 iunie 2002 – pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România;
 • Legea nr. 248 din 20 iulie 2005 – privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 82 din 24 decembrie 1991 – a contabilităţii, republicată;
 • Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 – privind finanţele publice locale.