Dovada adresei de domiciliu se poate face cu unul din următoarele documente:

a) acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare, privind titlul locativ;

 • contractul de vânzare-cumpărare a unui imobil tip locuinţă;
 • contractul de donaţie a unui imobil tip locuinţă;
 • contractul de vânzare-cumparare sau de donaţie a unui imobil tip locuinţă cu clauza de abitaţie, uz sau uzufruct   viager,   
 • contractul de schimb de locuinţe;
 •  contractul de construire a unui imobil tip locuinţă, însoţit de  procesul-verbal de predare-primire a locuinţei sau de   recepţie preliminară;
 • contractul (convenţia) de partaj voluntar;
 • contractul de întreţinere sau contractul de rentă viageră;
 •  certificatul de moştenitor;
 • hotărârile judecătoreşti, rămase definitive şi irevocabile,privind:
      – partajul unui imobil tip locuinţă,
      – atribuirea dreptului de proprietate aunui imobil cu destinaţie de locuință
      – retrocedarea unui imobil
      – constatarea uzucapiunii imobiliare
 •  hotărârile / ordonanţele de adjudecare a unui imobil cu destinaţia de locuinţă 
 •   contracte de închiriere (locaţiune) care au ca obiect un imobil tip locuinţă:       
                 – din fondul locativ de stat,
                 – proprietate personală (înregistrat la Administraţia Finanţelor  Publice sau la notar),     
                 – proprietate a unei persoane juridice, accesoriu contractului   de muncă+adeverinţă salariat;       
 • contractul de comodat (împrumutul de folosinţă) a unui imobil   cu destinaţia de locuinţă, încheiat la                     notar;   
 •  extras de carte funciară, actualizat (să nu fie mai vechi de 30  zile );     
 •  titluri de proprietate înscrise în Registrul de Inscripţiuni şi Transcripţiuni Imobiliare   
 •    autorizaţia de construcţie a unui imobil tip locuinţă, însoţit de  procesul-verbal de predare-primire a                      locuinţei   sau de recepţie preliminară.
         

b) declaraţia scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spaţiu, însoţită de unul dintre documentele prevăzute la lit. a);

Clic aici pentru descarcarea cererii ANEXA 12

c) declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului, însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică, prin care se certifică existenţa unui imobil şi faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la literele a) şi b). Pentru minorii şi persoanele fizice puse sub interdicţie, declaraţia se dă şi se semnează de către părinţi sau de către reprezentanţii lor legali;

Clic aici pentru descarcarea cererii ANEXA 14

d) documentul eliberat de primării, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol ( în original, valabilă 30 zile de la data emiterii).

Dacă solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesară declaraţia scrisă a găzduitorului, aceasta se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezenţa lucrătorului de evidenţă a persoanelor.

În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta la sediul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia poate fi dată în prezenta poliţistului de siguranţă publică, la notarul public ori la misiunea diplomatica sau oficiul consular al României din străinătate.

Pentru persoanele fizice care sunt internate sau primite spre îngrijire ori găzduire în instituţii de ocrotire/centre de servicii sociale sau în centre educative li se eliberează acte de identitate în care se înscrie domiciliul sau reşedinţa la adresa instituţiei sau centrului respectiv. În acest caz, în vederea eliberării actului de identitate, dovada adresei de domiciliu sau reşedinţă se face cu declaraţia scrisă a conducătorului instituţiei sau centrului ori a persoanei abilitate de acesta.